Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

60/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabér megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kiss Tibor munkabérét 2015. március 1-i hatállyal havi bruttó 291.000,- Ft-ban határozza meg.  

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkaszerződés módosítását az önkormányzat, mint alapító nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 

            Határidő: 2015. február 27.

            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző