Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 22-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

61/2012. /III. 22./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 35/2011. (II.24.) sz. határozattal jóváhagyott sportkoncepció módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 35/2011. (II.24.) sz. határozatával jóváhagyott sportfejlesztési koncepciót módosítja, s azt a határozat 1. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel jóváhagyja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított sportfejlesztési koncepció közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő:             2012. március 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző