Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 61/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Cucina Italiana Kft. tulajdonosváltásáról és az új tulajdonos kérelméről szóló tájékoztatót és alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület köszönettel tudomásul vette a Cucina Italiana Kft. tulajdonosváltásáról és a székhely módosulásáról szóló tájékoztatást.

2.      A Képviselő-testület a Cucina Italiana Kft-vel 2011. december 7-én kötött bérleti szerződését változatlan feltételek mellett 2025. december 31-ig meghosszabbítja.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott bérleti szerződés módosítását az önkormányzat nevében aláírja.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Cucina Italiana Kft. tulajdonosát értesítse.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: 2015. március 26.

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző