Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     62/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 35/2009. (II.26.) sz. határozat végrehajtása alapján beérkezett ajánlatok értékeléséről szóló Pénzügyi Bizottsági tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 466 helyrajzi számú ingatlan –önkormányzati tulajdonban lévő ½ tulajdoni hányadának versenytárgyalás keretében történő értékesítésére kiírt versenytárgyalási felhívás alapján beérkezett ajánlatok értékeléséről szóló Pénzügyi Bizottsági tájékoztatóban foglaltak alapján a benyújtott ajánlatot érvénytelennek, a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt 8 munkanapon belül értesítse.

                            

 

Határidő:        2009. április 3.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző