Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

  62/2010. /III.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

 

1./   A Képviselő-testület a Monor Városi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat gombai illetékességi területen folytatott tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

2./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézményt tájékoztassa.

 

Határidő:                   2010. április 2.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                               jegyző