Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

62/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az aljegyzői pályázat kiírására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az aljegyzői munkakör betöltésére - az 1. melléklet szerinti tartalommal - pályázatot írjon ki.

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati eljárás lefolytatása után a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 89. § (1) bekezdésben foglaltak alapján - a jegyző javaslatára - gondoskodjon az aljegyző kinevezéséről.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző