Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 62/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvánnyal kötendő helyhasználati szerződés elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felveszi a Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvány örökbefogadó napját a támogatott rendezvények sorába.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az Alapítvány kuratóriumi elnökénél, hogy kerüljön kidolgozásra egy együttműködési megállapodás az alapítvány és az önkormányzat között.

3.      A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvánnyal az 1. melléklet szerinti helyhasználati szerződést aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

  Melléklet

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző