Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     63/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat 19-20. és 22. pontjainak szövegezését az alábbiak szerint módosítja:

 

19.        Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – ide nem értve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét –, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő:

a)  30 napnál nem régebbi cégkivonatának vagy cégbejegyzés iránti kérelmének hitelesített fénymásolatát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirat hitelesített fénymásolatát,

b)    az aláírásra jogosult aláírási címpéldányának hitelesített fénymásolatát,

c)    egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén a vállalkozói engedélyének hitelesített fénymásolatát.

       Amennyiben az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az e törvény által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő köteles elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is,

d)    az ajánlatot cégszerű aláírással kell ellátni.

                         

20.        Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakóhely, levelezési cím). Az ajánlatot a természetes személynek alá kell írni.

 

22.    Az ajánlattevők ajánlataikat a benyújtására nyitva álló határidőig - az ajánlatkérő által a kiírás részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon - az alábbi feltételek együttes teljesítésével nyújthatják be:

a)        zárt borítékban (külsőleg azonosításra alkalmatlan módon)

b)        két példányban

c)        a pályázati kiírásban meghatározott helyen

d)        a pályázati kiírásban meghatározott pályázatra utaló jelzéssel

e)        személyesen, vagy meghatalmazott útján.

           

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző 

 

    

              

Vagyonértékesítési és

hasznosítási szabályzat

a módosítással egységes

       szerkezetben