Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

63/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

1)             Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

2)             Javaslat a 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

3)             Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára  szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 6/2010. (III.26.) sz. rendelet módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

4)             Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

5)             Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

6)             Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI.17.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

7)             Javaslat a település parkolási rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

8)             Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

9)             Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának  jóváhagyására

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

10)         Javaslat az önkormányzat és Gomba Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti megállapodás tervezetének jóváhagyására

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

11)         Beszámoló a Monor Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illetékességi területen folytatott tevékenységéről és tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok ellátásáról     

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető, jegyző

          Véleményező:                  szociális és gyámügyi  bizottság

 

12)         Beszámoló a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

          Előterjesztő:                    polgármester

Előkészítő:                      Monor Város rendőrkapitánya

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

13)         Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      az egyesület elnöke

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

14)         Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményi minőségirányítási program éves értékelésének jóváhagyására          

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  szociális és gyámügyi bizottság

 

15)         Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének elfogadására

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

 

16)         Tájékoztató a 2011. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

17)         Javaslat az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítására

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

18)         Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda belsőellenőrzéséről szóló jelentés megállapításairól

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

19)         Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítése során eladási ár meghatározására

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  pénzügyi bizottság

 

20)         Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

21)         Tájékoztató Bénye község közös hivatal létrehozására vonatkozó kezdeményezéséről

Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                 valamennyi bizottság

 

22)         Egyebek

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző