Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi döntést hozta:

 

63/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az eladásra kívánt ingatlanok eladási árának meghatározására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok eladási irányárát az 1. melléklet szerinti tartalommal határozza meg és fogadja el.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző