Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 63/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a települési marketing csomag összeállítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a márciusi soros ülésen terjessze elő egy települési marketing csomag összeállítására vonatkozó javaslatot.

 

Határidő: 2015. március 26.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző