Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

     64/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 466 helyrajzi számú ingatlan – az Önkormányzat tulajdonában lévő ½ tulajdoni hányadának versenytárgyalás keretében történő értékesítéséről szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 466 helyrajzi számú ingatlan _ önkormányzati tulajdonban lévő ½ tulajdoni hányadának versenytárgyalás keretében történő értékesítését határozza el. Az értékesítésnek az Önkormányzat Vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzata szerinti pályázati eljárás lefolytatásával kell újra megtörténnie.

 

2.      Felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező pályázati kiírás közzétételéről és a pályázati eljárás előkészítéséről gondoskodjon.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző 

 

    

                                                       

versenytárgyalási kiírás        ajánlattételi formanyomtatvány