Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

64/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A Képviselő-testület a Monor Városi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat gombai illetékességi területen folytatott tevékenységéről, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolókat elfogadta.

2./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az illetékes felügyeleti szervet, valamint a Monor Városi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő:        2012. április 27. 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző