Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

64/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az eladásra szánt ingatlanok előtti hirdető tábla elhelyezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a végett, hogy az eladásra szánt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok előtt hirdetőtábla kerüljön elhelyezésre az ingatlanok vételárának, nagyságának feltüntetésével, valamint kapcsolattartó megjelölésével.

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat a megfelelő internetes portálon hirdesse meg.

 

Határidő: 2014. árpilis 20.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző