Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 64/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlakozási javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépés mellett dönt.

2.      Gomba Község Önkormányzata a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el és 2015. március 1. napjától tagja kíván lenni a TÖOSZ-nak.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belépési nyilatkozatot az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.  

4.      A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a TÖOSZ titkárságát tájékoztassa.

5.      A Képviselő-testület a TÖOSZ tagsághoz társuló tagdíj költségvetési fedezetét - 2983 lakosra tekintettel számított 20 Ft/fő/év összeget – összesen 60 eFt-ot az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző