Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     65/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 613 helyrajzi számú ingatlan bérletével kapcsolatos tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadja.

2.      Felkéri a polgármestert, hogy az új bérlővel történő szerződés előkészítése és megkötése iránt intézkedjen.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző