Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

  65/2010. /III.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Monor Városi Vízmű ivóvízminőség javítását eredményező pályázat benyújtásához szükséges önkormányzati nyilatkozatról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A Képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester és a jegyző által a határozat 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatot.

2./      A Képviselő-testület az ivóvíz-minőségjavítási program megvalósulása esetén alkalmazásra kerülő szükséges vízdíjemelést, a négy település egységes vízdíjának fenntartását támogatja.

3./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Monor Város Önkormányzatát tájékoztassa.

 

Határidő:        2010. március 26. 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                              Lehota Vilmos sk.                                   Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                   polgármester                                                     jegyző

 

 

1. sz. melléklet a 65/2010. (III.25.). sz. határozathoz

 

 

NYILATKOZAT

 

Gomba Község Önkormányzata nevében nyilatkozunk, hogy Gomba Község Önkormányzata - mint a Monor Városi Vízmű ellátási területéhez tartozó település - Monor Város Önkormányzatának finanszírozása esetén támogatja Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Monor Városi Vízmű ivóvízminőség javítására vonatkozó KEOP-2009-7.1.3.0 és a KEOP-2009-1.3.0 pályázatok benyújtására az 508/2009. (XI.12.) sz. testületi határozatában rögzített szándékát. 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról szóló 15/2008. (V. 30.) számú rendeletében szabályozta a település területén alkalmazásra kerülő vízdíj mértékét.

 

A rendeletmódosítás, vagyis a vízdíj mértékének megváltoztatása a képviselő-testület hatásköre. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz-minőségjavítási program megvalósulása esetén alkalmazásra kerülő szükséges vízdíjemelésre, a négy település egységes vízdíjának fenntartására vonatkozó véleményét a soron következő - 2010. március 25-én megtartásra kerülő - ülésen tudja kialakítani. A képviselő-testület döntéséről Monor Város Önkormányzatát haladéktalanul tájékoztatjuk.

 

Gomba, 2010. március 4.

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos                                   Kósa Erzsébet Anikó

                                   polgármester                                        jegyző