Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

65/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület a Faluházból leszerelt gázzsámolyt a Gombai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület részére térítés nélkül átadja az alábbi feltételekkel:

a.       Az átadott gázzsámolyt az első használatot megelőzően szakember által ellenőriztetni és szükség esetén javíttatni kell.

b.      Az egyesület az átvett eszközt el nem idegenítheti, amennyiben annak egyesületi használata megszűnik, az eszközt vissza kell szolgáltatnia az adományozó önkormányzat számára.

 

2.      A Képviselő-testület a felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse és az átadás körülményeit egyeztesse.                                  

 

 

Határidő:    2014. április 15.

Felelős:      Lehota Vilmos

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző