Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

65/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Siménfalvával történő testvér-települési kapcsolatfelvételre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület egyetért a Siménfalvával való testvér települési kapcsolatfelvétellel.

 

            Határidő: 2015. március 31.

            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző