Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott zárt ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     66/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jókai utcában vásárolt ingatlanok alakítását és az alábbi döntést hozta:

 

1.         A képviselő-testület a Jókai utca 8. szám alatti 593 hrsz-ú, 3895 m2 területű ingatlanból a Jókai utcára néző, megközelítően 1700 m2 területű lakóház és udvar, valamint a patakig lenyúló, megközelítően 2200 m2 területű kert ingatlanrész különválasztását határozza el.

 

2.          A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan megosztását kezdeményezze.

 

3.         A Képviselő-testület a Jókai u. 8. szám alatti ingatlan megosztása után keletkező, megközelítően 1.700 m2 területű, lakóház és udvar megjelölésű ingatlan eladását határozza el.

 

4.          A Képviselő-testület a megosztás után keletkező, 3. pontban körülírt ingatlan eladására a Községháza hirdetőtábláján, a helyi újságban és a községi honlapon történő Hirdetmény kifüggesztéséről dönt a határozat 1. sz. melléklete szerinti hirdetményi szöveggel, 10.500.000.- Ft-os irányárral.

 

5.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megvásárolt Jókai u. 21. szám alatti, 313/1 hrsz-ú ingatlan határainak kitűzéséről gondoskodjon.

 

6.         A képviselő-testület a 2. és 5. pontokban rögzített földmérői feladatokhoz szükséges előirányzatot dologi kiadásként 100 e Ft + ÁFA összegben az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő:         2009. április 23.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző 

 

 

 

                           

                  HIRDETMÉNY

        Jókai u. 8. szám alatti ingatlan

                 értékesítésére