Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

  66/2010. /III.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sülysápi Amatőr Csillagász Egyesület pályázatának támogatására irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Gomba, Szemők Balázs tér 1. sz. alatti 7 hrsz-ú ingatlanon a Sülysápi Amatőr Csillagász Egyesület  információs táblát helyezzen ki.

2./      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. sz. mellékleteként elfogadott hozzájáruló nyilatkozatot aláírja, s azt a Sülysápi Amatőr Csillagász Egyesület  képviselője, Fodor Antal részére megküldje

 

Határidő:        2010. március 26. 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

1. sz. melléklet a 66/2010. (III.25.). sz. határozathoz

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

 

Gomba Község Önkormányzata, mint a Gomba, Szemők Balázs tér 1. sz. alatti, 7 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa hozzájárulását adja ahhoz, hogy fent megjelölt ingatlanon a Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület (székhely: 2241 Sülysáp, Úri út 32., képviselő: Fodor Antal) a 2009. november 16-án a Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft-hez benyújtott, „Túra a Naprendszerben” című LEADER pályázatban megjelölt fejlesztést (információs tábla kihelyezése) valósítson meg, és az ingatlant e célra az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használja.

 

Gomba, 2010. március 25.

 

                                                     P.H.

 

 

                                                                  Gomba Község Önkormányzata képviseletében:

                                                                                            Lehota Vilmos

                                                                                              polgármester

 

 

 

 

Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Ügyfél regisztrációs szám: 1004411615