Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

66/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális rendelet felülvizsgálata során előkészített rendelettervezethez beterjesztett előkészítői módosító javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.    A Képviselő-testület az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatás helyettesítő támogatásra való jogosultsági feltétel mellett a      rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeként is előírja a lakókörnyezet rendben tartásának kötelezettségét.

2.    A Képviselő-testület a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeként is előírja a lakókörnyezet rendben     tartásának kötelezettségét.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző