Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

66/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Somogyi Józsefné Gomba Akácfasor u. 7. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.                  A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a gombai 752 hrsz-ú 1582 m2 területű ingatlant 1.5000.000,- Ft-os vételáron értékesítse Somogyi Józsefné 2217 Gomba, Akácfasor utca 7. szám alatti lakos részére.

 

2.                  Amennyiben a Somogyi Józsefné az 1. pontban foglalt eladási ajánlatot nem fogadja, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Somogyi Józsefné Gomba Akácfasor u. 7. szám alatti lakos részére a gombai 752 hrsz-ú 1582 m2 területű ingatlant a 2014. évre 7910, - Ft.- összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

 

3.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges adásvételi szerződés, valamint haszonbérleti-szerződés önkormányzat nevében történő aláírására.

 

 

Határidő: 2014. március 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző