Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 66/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a gombai 0189/4 hrsz-ú ingatlanrész ajándékozására vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fitus Lajosné gombai lakossal s 0189/4 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú, 2-es minőségi osztályba tartozó, 2.7447 m2 összterületű ingatlanból tulajdonát képező 707/20036 tulajdoni hányadra vonatkozóan az önkormányzat részére történő ajándékozási szerződést aláírja

 

            Határidő: 2015. március 31.

            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző