Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott zárt ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     67/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 666 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó felajánlást és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 666 hrsz-ú, lakóház és udvar megjelölésű, 374 m2 területtel nyilvántartott ingatlan felajánlását elfogadja.

2.      A Képviselő-testület az 1.) pontban megjelölt ingatlan vásárlására 2.500.000.- Ft-os keretet biztosít az általános tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával az adás-vételi szerződés megkötése érdekében tárgyalást folytasson, s a kialkudott vételáron, de maximum 2.500.000.- Ft-os értéken az adás-vételi szerződést az önkormányzat nevében kösse meg.

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző