Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

  

  67/2010. /III.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Korzó Tervezési Stúdióval megkötésre kerülő tervezési szerződéshez szükséges tervezési program jóváhagyására irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A Képviselő-testület a határozat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja a Korzó Tervezési Stúdióval megkötésre kerülő tervezési szerződés aláírásával egyidejűleg átadásra kerülő tervezési programot.

 

Határidő:        2010. március 26. 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

1. sz. melléklet a 67/2010. (III.25.). sz. határozathoz

 

 

TERVEZÉSI PROGRAM

 

 

A Gomba Község Önkormányzata, mint Építtető, valamint a Korzó Tervezési Stúdió Kft. mint Tájépítész között létrejött tájépítész tervezési szerződés a megbízás tartalmára vonatkozóan a Képviselő-testület által korábban meghatározottak szerint - egyebek mellett - az alábbiakat tartalmazza:

 

„MUNKA

A szerződés tárgya:                               Gomba településközpont megújítása - Vázlatterv

Helyszíne:                                              Gomba, mellékelt térképlap alapján

Leírása:                                                  A tervezési területen a református templom körül új forgalmi rend kialakítása, közutak magassági tervezése, buszmegállók áthelyezése, parkolók kialakítása, gyalogos járdák kialakítása, közterületi zöldfelületek rendezése, fásítás. A Kenyeres-kert előkertjének rendezése, Rendezvényház környezetének rendezése.

 

I. Rész     A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS HATÁRIDŐK

 

Jelen szerződés alapján Tájpítész elvállalja – az Építtető által szolgáltatott tervezési program szerinti – Gomba településközpont előkészítő tervének elkészítését.

 

Építtető által szolgáltatandó adatok, dokumentumok köre és teljesítési határidők

 

a)     Tervezési program                                                                                                         szerződés aláírással egyidejűleg

 

Tervezési program:                                Építtető feladata, hogy céljairól Tájépítészt teljes körűen tájékoztassa, igényeit tervezési programban rögzítse. A tervezési programnak tartalmaznia kell különösen Építtető előírásait, kikötéseit, feltételeit, a létesítmény elhelyezésére vonatkozó elképzelését, a megvalósítás ütemezését és funkcionális kapcsolatokat, a bővíthetőség, szakaszolhatóság, átrendezhetőség szempontjait.”

 

Fentiekre való figyelemmel a Képviselő-testület az alábbiak szerint részletezi a tervezési programot:

A tervezés helyszíne

A tájépítészi tervezési szerződés által érintett terület természetben a következő közterületeket érinti:

§  Kossuth Lajos tér teljes területe

§  Szemők Balázs tér teljes területe

§  Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - páratlan oldalon az 1., páros oldalon a 2-6. házszámok előtti terület

§  Iskola utca - páratlan oldalon az 1-5., páros oldalon a 2. házszámok előtti terület

§  Jókai Mór út - páratlan oldalon az 1-11., páros oldalon a 2., 2.a., 2.b. házszámok előtti terület

§  Rákóczi Ferenc út - páratlan oldalon az 1-9., páros oldalon a 2-8. házszámok előtti terület

 

A tervezés célja

Az Építtető által kijelölt terület jelenleg számos funkcióval bír, környezeti megjelenése azonban rendezetlen. Az Építtető tervei szerint a terület a közeljövőben várhatóan olyan új funkciókkal bővül majd, illetve a jelenleg is itt elérhető funkciók térbeli elhelyezkedésében olyan változások történnek, amelyek a térben elhelyezkedő épületek belső tereinek újragondolásán kívül felvetik az épületeket övező teljes tér tájépítészi eszközökkel történő újrafogalmazásának szükségességét, a terület közlekedési és parkolási rendjének teljes átgondolását és újradefiniálását.

 

A megjelölt terület szerves egységben alkotja a település jelenlegi központját, éppen ezért vannak olyan problémák, amelyek csak a terület globális átgondolásával kezelhetők, ezért a tér teljes egészére vonatkozó koncepció megalkotását teszik szükségessé, ugyanakkor mégis markánsan elkülöníthető kisebb területi egységek is megjelennek, ezek esetében külön is érdemes a problémákat és a célokat rögzíteni.

 

A tervezési munka célja olyan megoldási lehetőségek megfogalmazása, amelyek a lentebb részletezett problémákra átfogó, tartós és fenntartható válaszokat tudnak nyújtani.

 

Átfogó problémák

A település központjában megjelenő átfogó problémák:

§  parkolóhelyek hiánya, rendezetlen, sok esetben a közúti közlekedést nehezítő parkolási szokások

§  a gyalogosforgalom igényeit kielégítő egybefüggő gyalogos közlekedési folyosók hiánya

§  kijelölt gyalogátkelőhelyek hiánya

§  nem, ill. nem elégséges mértékben szabályozott közlekedési forgalmi rend

§  egységes zöldfelület hiánya

§  a parkok, parkként szolgáló területek rendezetlensége, bizonyos tekintetben ebből fakadó gondozatlansága

§  a települési arculatot sértő légkábeles közművek jelenléte, bizonyos tekintetben meghatározó jellege

 

Helyi jellegű problémák

§  a Községházát körülvevő Kenyeres-kert műemléki környezetet jelent, ugyanakkor jelenleg funkciótlan, és megjelenésében sem attraktív

§  a Kossuth Lajos tér megjelenését uraló református templom körüli forgalmi rend esetleges jellege

§  az Építtető szándékai szerint létrehozandó Rendezvényház jelenlegi környezete részben használatlan kert, zárt belső udvar

§  az Építtető szándékai szerint létrehozandó Integrált Közösségi Szolgáltató Tér elhelyezésére szolgáló épület környezetében parkoló nem található, térkapcsolatai rendezetlenek

 

Az egyes kisebb egységek szintjén kezelendő problémák és a területek sajátosságai

a) Kossuth Lajos tér

§  a tér megjelenését uraló református templom körüli forgalmi rend nem megfelelő

§  kérdéses a jelenleg használt buszmegállók elhelyezkedése, különösen ha a forgalmi rend megváltozik

§  részben hiányoznak a szükséges járdák

§  nincsenek gyalogátkelőhelyek

§  hiányoznak a kijelölt parkolóhelyek

§  nincsenek egybefüggő zöldterületek

§  a parkok, parkként használható felületek elhasználódtak

§  az épületek kívül nincsen a téren figyelmet felkeltő térelem

§  használhatatlan és megjelenésben nem dekoratív szökőkút

§  utcabútorok hiánya

§  zavaró légkábelek

§  vízelvezetés hiányos

§  az Építtető tervei szerint kialakításra kerülő Integrált Közösségi Szolgáltató Tér jelenlegi térkapcsolatainak hiánya, megközelíthetőségének problémái, az épületben majd elérhető új funkciók következtében várhatóan generálódó növekvő gépjárműforgalom és parkolási igények

§  az Építtető tervei szerint felépülő Rendezvényház jelenlegi fizikai elzártsága

§  a középtávú elékpzelések szerint létrejövő új épületek környezeti kapcsolatainak hiánya

 

b) Szemők Balázs tér

§  az Építtető tervei szerint felépülő elárusító hellyel rövidtávon, a középtávú tervek szerint pedig hosszabb távon emellett számos új funkcióval fog bírni, a történelminek nevezhető faluközpont (a református templomtól kelet-délkeleti irányba húzódó terület) mellett a település új funkcionális központját fogja jelenteni

§  járdák hiánya

§  nincsenek gyalogátkelőhelyek

§  veszélyes fedetlen árkok

§  nem elégségesek, és valószínűleg helyileg nem jó helyen találhatók a kiépített parkolóhelyek

§  teljesen esetleges zöldfelületek

§  utcabútorok gyakorlatilag teljes hiánya

§  meglévő emlékmű elhelyezkedése

§  zavaró légkábelek

§  településképet zavaró épületek, épületrészek

 

c) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca

§  kiépített parkolóhelyek hiánya

§  rendezetlen vízelvezetés

§  nincsenek egybefüggő zöldterületek

§  a parkok, parkként használható felületek elhasználódtak

§  a Kenyeres-kert elhasználódott állapota

§  zavaró légkábelek

 

d) Iskola utca

§  kiépített parkolóhelyek hiánya

§  rendezetlen vízelvezetés

§  településképet zavaró épületek

§  zavaró légkábelek

§  nincsenek egybefüggő zöldterületek

 

e) Jókai Mór út

§  járdák hiánya

§  takarékszövetkezet veszélyes megközelítése

§  szabályozatlan gyalogos közlekedés

§  nincsenek gyalogátkelőhelyek

§  nem egységes, ötletszerű és alkalmi zöldfelületek

§  zavaró légkábelek

 

f) Rákóczi Ferenc út

§  kiépített parkolóhelyek hiánya

§  veszélyes fedetlen árkok

§  zavaró légkábelek

§  nincsenek gyalogátkelőhelyek, a gyalogos átkelés esetleges és veszélyes

§  nincsenek egybefüggő zöldterületek