Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

67/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális rendelet felülvizsgálata során előkészített rendelettervezethez beterjesztett pénzügyi bizottsági módosító javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.    A Képviselő-testület a köztemetés költségeinek megtérítése alól az előkészített rendelettervezettől eltérően csak a 18 év alatti kiskorú örökös részére biztosítja a visszafizetés alóli mentesítést.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző