Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     68/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az útfelújítás előkészítéseként elkészítendő tervek tartalmának módosítására tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 48/2009. (III.26.) sz. határozat 1. pontjától eltérően a tervezési tevékenységet egyrészt az egyes önkormányzati utak csapadékvíz elvezetése felülvizsgálatát és a legszükségesebb teendőkre vonatkozó diszpozíció elkészítésében, másrészt az egyes önkormányzati utak burkolat felújításának koncepció tervének elkészítésében határozza meg.

 

2.       A Képviselő-testület a tervdokumentáció tartalmát a határozat 1. sz. és 2. sz. mellékleteként elfogadott tervezési szerződések szerint rendeli meg a szerződésekben foglaltak betartása mellett.

 

 

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési szerződéseket a tervezési munkálatok mielőbbi elkezdése érdekében a döntést követően aláírja.

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző