Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

  68/2010. /III.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 752 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem alapján készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a 752 hrsz-ú ingatlan értékesítését  támogatja.

2.    A Képviselő-testület az értékesítési árat a soron következő ülésén ingatlanfogalmi értékbecslés alapján határozza meg. 

3.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott értékbecslést beszerezze. Az ingatlanforgalmi szakértő munkadíjára az általános tartalék terhére biztosít fedezetet. 

 

Határidő: 2010. április 5.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző