Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

68/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A  Képviselő-testület a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetője által készített beszámolót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Monori Rendőrkapitányság megbízott rendőrkapitányát értesítse.

 

Határidő: 2012. április 27.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző