Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

68/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szűcs Sándor, Gomba, Arany J. u. 2. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület Szűcs Sándor, Gomba, Arany János u. 2. szám alatti lakos részére a 880/1 hrsz-ú 500 m2  területű ingatlan ½ részét a 2014-es esztendőre 750,- Ft összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

 

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges haszonbérleti-szerződés, önkormányzat nevében történő aláírására.

 

Határidő:             2014. március 30. 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző