Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 68/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó fenntartási és hasznosítási kötelezettség teljesítése érdekében földmérői megbízási szerződés jóváhagyására szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010-es és a 2015-ös légifotó megvásárlása érdekében a Földmérési és Távérzékelési Intézettől árajánlatot kérjen a település közigazgatási területére vonatkozóan.

2.      A Képviselő-testület a 36/2008. /III.27./ számú képviselő-testületi határozatban szereplő ingatlanokat továbbra is bérbe kívánja adni a Tápióvölgye Vadásztársaság részére, felhatalmazza a polgármestert a Vadásztársaság megkeresésére és a bérleti szerződés aláírására.

3.      A Képviselő testület a 0270/7 hrsz-ú ingatlan rendezése és a Vár úti mentesítő út létesítése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezéshez szükséges eljárásrendről tájékozódjon és a rendezési szándékról az ingatlan résztulajdonosait értesítse.

 

Határidő: az 1. és 3. pont tekintetében 2015. április 30.

                a 2. pont tekintetében 2015. március 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző