Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

  69/2010. /III.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 0166/15 hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosítás és belterületbe csatolás engedélyének visszavonási kérelmére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0166/15 hrsz-ú, 18639 m2 területű, 51,82 Ak értékű, 3. minőségi osztályú, szántó művelési ágú termőföld végeleges más célú hasznosításának és belterületbe csatolásának engedélyezésére irányuló kérelmét visszavonja.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monori Körzeti Fölhivatalhoz a visszavonási engedély kérelmet Gomba Község Önkormányzata nevében, és képviseletében eljárva benyújtsa.

3.    A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a Monori Körzeti Földhivatalnak a 10550-4/2009. számú határozattal előírt 3.109.200.- forint földvédelmi járulék befizetésének elengedését kérelmezze.

3.    A Képviselő-testület a Gomba Község Önkormányzat és a Sat-Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft között létrejött           Településrendezési szerződést  - az abban foglaltak nem teljesülése miatt – felmondja. 

 

Határidő: 2010.március 31.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző