Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

69/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről készült szakmai beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A  Képviselő-testület a Gombai Polgárőr Egyesület szakmai beszámolóját elfogadva köszönetét fejezi ki a egyesület minden tagjának a település érdekében végzett munkájáért.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat kivonatának megküldésével értesítse az egyesület vezetőségét és kérje fel az egyesület elnökét a köszönetnyilvánítás tagok felé történő tolmácsolására.

 

Határidő: 2012. április 27.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző