Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

69/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kálmán András 2215 Káva Hunyadi u. 6/a.  szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

                                         

1.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gombai 0228/17 hrsz-ú 4622 nm területű ingatlant Kálmán András 2215 Káva, Hunyadi utca 6/a. szám alatti lakos részére 277.320.- Ft. vételáron értékesítse.

 

2.                  Amennyiben Kálmán András az 1. pontban foglalt eladási ajánlatot nem fogadja, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kálmán András 2215 Káva, Hunyadi utca 6/a. szám alatti lakos részére a gombai 0228/17 hrsz-ú 4622 m2 területű ingatlant a 2014. évre 20.000 - Ft.- összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

 

3.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges adásvételi szerződés, valamint haszonbérleti-szerződés önkormányzat nevében történő aláírására.

 

 

Határidő:             2014. március 30. 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző