Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     6/2010. /I.14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének előkészítéséről készült tájékoztatót és a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának tervezhetősége érdekében az alábbi határozatot hozta:

 

 

1)        A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 49/F § (4) bekezdésében kapott jogkörében eljárva a közszolgálati szabályzatban Gomba Község Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői tekintetében a köztisztviselőket megillető cafeteria juttatás éves összegének terezésekor a Ktv. 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap tízszeresét vegye figyelembe.

2)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi elemi költségvetés tervezése során az egyes szakfeladatok személyi juttatás előirányzatának meghatározásakor az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és munkavállalók (kivéve a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalókat) tekintetében is cafeteria keretet hozzon létre a határozat 1. pontjában meghatározott mérték 50 %-ának megfelelően.

3)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodában foglalkoztatott közalkalmazott közül a gyermekek étkeztetése során közreműködő óvónők és dajkák és a konyhai feladatot ellátó közalkalmazott cafeteria keretének tervezése során a Polgármesteri Hivatal Főzőkonyhájáról igénybevett melegétkezés költségeinek kompenzálásaként emelt mértékű keretet tervezzen. Az étkezési költségek kompenzálásaként megállapított keret a határozat 1. pontjában meghatározott mérték 90 %-ának megfelelően kerülhet tervezésre.

4)        A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők tekintetében a 2010. január 1-től érvényes cafeteria szabályzat tervezetét az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása előtt terjessze a képviselő-testület elé tudomásul vétel céljából, továbbá a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának megfelelően nem köztisztviselői jogviszonyban alkalmazott, Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében is készítsen cafeteria szabályzatot, s azt a 2010. évi költségvetés jóváhagyása előtt jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

5)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzattal jogviszonyban álló közalkalmazottak tekintetében is készítse el a 2010. január 1-től érvényes cafeteria szabályzat tervezetét, s azt a 2010. évi költségvetés elfogadása előtt jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

6)        A Képviselő-testület felkéri a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét, hogy a nevelési intézmény közalkalmazottai tekintetében is készítse el a 2010. január 1-től érvényes cafeteria szabályzat tervezetét, s azt a 2010. évi költségvetés elfogadása előtt jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

 

Határidő:  2010. január 25.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

                  Kósa Erzsébet Anikó jegyző

                  Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző