Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

6/2012. /I. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzattal és költségvetési szerveivel határozatlan idejű jogviszonyban állók béren kívüli juttatási rendszerének szabályozására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

1.         A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak, és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkajogviszonyban álló munkavállalók cafeteria juttatására személyenként 200 ezer forintot biztosít.

 

2.         A képviselő-testület - a határozat 1. sz. mellékletének megfelelően - jóváhagyja a „Gomba Község Önkormányzatával közalkalmazotti és munkajogviszonyban állók 2012. évi béren kívüli juttatási rendszeréről szóló Cafetéria Szabályzat”-át.

 

3.         A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőket, hogy a határozatban foglaltakról a munkavállalókat tájékoztassák, és gondoskodjanak a dolgozók által 2012. február 29-ig tett nyilatkozat alapján a választott béren kívüli juttatások tárgy évi biztosításáról.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

Önkormányzati közalkalmazottak és munkavállalók Cafetéria Szabályzata