Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 14-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 6/2015. (I. 14.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A képviselő-testület támogatja a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának, valamint a helyiséghasználatra vonatkozó megállapodások tervezetének előkészítését.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a civilszervezetek helyiséghasználatára vonatkozó javaslatát az 1. pontban foglaltak figyelembe vételével a 2015. január 29-én tartandó ülésre készítse elő.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző