Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     70/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A képviselő-testület  az alábbiak szerint egyetért a bevételi- és kiadási előirányzatok módosításával.

 

 

 

Bevételi

Kiadási

 

 

előirányzat változása

(ezer forintban)    

 

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

­

 

 

        működési célú támogatásértékű bevétel

+ 1.348

 

 

        államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás

 

 + 434

 

        társadalom-, és szociálpolitikai juttatások

 

 - 100

 

        támogatás értékű működési kiadás

 

 - 334

 

        általános tartalék

 

 + 1.348

 

Művelődési házak tevékenysége 

­

 

 

        személyi juttatások

 

 - 41

 

        munkaadókat terhelő járulék

 

 + 54

 

        dologi kiadás

 

  - 13

 

  1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának előkészítésére.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző