Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

  70/2010. /III.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 0166/15 hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosítás és belterületbe csatolás engedélyének visszavonási kérelmére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetését érintő soron következő előirányzat módosítás során a bevételi és a kiadási előirányzatokat a földvédelmi járulék tervezett összegével, azaz 3.110 e Ft-tal csökkentse.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző