Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

70/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.      A képviselő-testület 2012. január 1-i visszamenőleges hatállyal jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

a)        2.13 pont szövegezését az alábbiak szerint:

 

2.13 Alaptevékenység költségvetési

                       kiadásainak forrásai:                   -           közhatalmi bevételek

-   intézményi működési bevételek

-   intézményfinanszírozás önkormányzattól

b)        4.3 pont szövegezését az alábbiak szerint:

 

4.3 Kötelezettségvállalás, utalványozás,

      pénzügyi-ellenjegyzés, érvényesítés,

      szakmai teljesítés igazolás:  

A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, pénzügyi-ellenjegyzésre, érvényesítésre és szakmai teljesítésigazolásra jogosultak nevét, munkakörét, aláírás mintáját a „Kötelezett-ségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellen-jegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás rendjét meghatározó szabályzat” tartalmazza.

 

2.      A képviselő-testület 2012. július 1-i hatállyal jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

a)        3.2.1 pont szövegezését az alábbiak szerint

 

3.2.1 A költségvetési szerv jóvá-

      hagyott létszámának megfelelően

      kialakított köztisztviselői

munkakörök: 

I.                        Jegyzői munkakör

II.                     Aljegyzői munkakör

III.                  Beruházási előadói munkakör

IV.                  Műszaki előadói munkakör

V.                     Gazdálkodási előadói munkakör I.

VI.                  Gazdálkodási előadói munkakör II.

VII.                Gazdálkodási előadói munkakör III.

VIII.             Igazgatási előadói munkakör I.

IX.                  Igazgatási előadói munkakör II.

X.                     Igazgatási előadói munkakör III.

XI.                  Igazgatási előadói munkakör IV.

XII.                Igazgatási előadói munkakör V.

 

 

b)        3.6 pont szövegezését az alábbiak szerint

 

3.6 Helyettesítés:                       A 3.2 pontban meghatározott munkakörökre vonatkozó helyettesítési rendet az 1. sz. függelékben meghatározott munkakör-térképek egyedileg szabályozzák. Akadályoztatás esetén a helyettesítés biztosításáról a jegyző intézkedik.  A jegyző helyettesítését az aljegyző látja el.

 

c)        1. sz. mellékletét a határozat 1. sz. melléklete szerint.

 

 

3.      A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat közzétételéről, valamint a módosításoknak a köztisztviselőkkel történő ismertetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnali

Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

         Lehota Vilmos sk.                                 Kósa Erzsébet Anikó sk.

              polgármester                                              jegyző