Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     71/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. éves belsőellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a belsőellenőri 2008. éves összefoglaló jelentést elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

 

  Határidő:      2009. április 30.

  Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző