Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

  71/2010. /III.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának kivitelezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

 

  1. A Képviselő-testület a közutak fejlesztésére meghatározott beruházási költségvetési előirányzat terhére az alábbi közterületek esetében dönt útalap-építésről:

-   Bocskai utca

-   537 hrsz-ú Iskola-Rózsa utca köz.

-    

  1. A Képviselő-testület a közutak felújítására meghatározott fejlesztési költségvetési előirányzat terhére

a)       az alábbi közterületek esetében dönt a szükséges mértékű kátyúzás elvégzéséről: Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Felsőfarkasd, Harcvölgyi út, Patay József utca, Rózsa utca, Szemere Huba utca, Szőlő utca, valamint a 0302 hrsz-ú külterületi bekötőút;

b)       az alábbi közterületek esetében dönt – a Képviselő-testület 224/2009. (XI.19.) számú határozatával elfogadott tervek, valamint a jelen határozat 1. számú mellékletében rögzített mennyiségek alapján – az útburkolat felújításáról: Akácfasor út, Arató házaspár utca, Bartók Béla utca, Bercsényi Miklós utca, Deési Pál utca, Demtsa Pál utca, Dózsa György utca, Fáy András utca, Ibolya utca, Iskola utca, Jókai Mór út (önkormányzati tulajdonú szakasz), József Attila utca, Katona József utca, Kölcsey Ferenc utca, Liliom utca, Nefelejcs utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc út (önkormányzati tulajdonú szakasz), Szegfű utca, Vár utca, Viola utca.

 

  1. A Képviselő-testület a Bercsényi Miklós utca útburkolatának felújítását az utcában tervezett telekalakítás és közműépítés után kívánja elvégeztetni.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. számú melléklet szerinti műszaki tartalommal a közbeszerzési eljárás konzultációs szakaszát kezdeményezze.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának végrehajtására vonatkozó szerződéseket a jelen határozatban foglalt feladatokra a költségvetésben meghatározott előirányzatok erejéig az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő:        2010. november 20.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző