Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

71/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és Gomba Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti megállapodás tervezetének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Gomba Község Önkormányzata Gomba Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata között létrejövő - a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit biztosító - megállapodást Gomba Község Önkormányzata képviseletében a határozat melléklete szerinti szövegezéssel aláírja.

 

2./     A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Gomba Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét tájékoztassa.

 

Határidő:        2012. április 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                     Lehota Vilmos sk.                                 Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                                  jegyző