Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. március 20-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi döntést hozta:

 

71/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvánnyal kötendő helyhasználati szerződés tartalmára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvánnyal kötendő helyhasználati szerződés 1. pontját úgy módosítja, hogy a „2217 Gomba, Kenyeres-Kert elnevezésű terület játszótér nélküli részét” adja helyhasználó használatába.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző