Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 71/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

  

  1. A képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint fogadja el.
  2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve - honlapján közzétegye.

  

Határidő: 2015. március 31.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző

 Melléklet