Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

     72/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az iskola részére az alapnormatíva 10 %-ának megfelelő összegű fejlesztési célú támogatás, illetve a kétszer 10 %-ának megfelelő összegű működési célú támogatás elszámolására benyújtott tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a Gombai Református Egyházközséggel kötött megállapodás V. fejezet 2. pontja alapján a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 2007. szeptember 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakban számla alapján átutalt 13.619 e Ft támogatás elszámolását az oktatási intézmény vezetője által benyújtott tájékoztató és a könyvelési adatok alapján 9.644 e Ft összeggel fogadja el.

2.                  A Képviselő-testület az átutalt és elfogadott elszámolás közötti 3974 e Ft-os különbözet tekintetében a megállapodás V. fejezet 3.a. pontjában rögzítettek érvényesülése érdekében felkéri a Gombai Református Egyházközséget, hogy a működési célú átadott pénzeszköz terhére tervezett sportudvar létesítési, azaz felhalmozási kiadási terveiről tételes költségvetést és műszaki dokumentációt nyújtson be az önkormányzat részére, mely alapján a képviselő-testület a maradvány-felhasználásra vonatkozó döntését meg tudja hozni. 

3.                   A Képviselő-testület a megállapodás V. fejezet 4. pontja alapján 2007. szeptember 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakban átutalt 6.771 e Ft támogatás elszámolását az oktatási intézmény vezetője által benyújtott tájékoztató alapján 6.771 e Ft összeggel fogadja el.

4.                  A Képviselő-testület indokoltnak tartja a 2009. évi működési célú támogatás jogszerű és mindkét megállapodó fél által egyezően értelmezett elszámolási kötelezettség rögzítését a felek között érvényben lévő megállapodás kiegészítéseként.

Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy a Gombai Református Egyházközséggel az egyeztetést folytassa le, s az egyeztetés eredményeként a megállapodás kiegészítésének tervezetét a május havi képviselő-testületi ülésre véleményezésre terjessze elő.

 

Határidő: 2009. május 21.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző