Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  72/2010. /III.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az iskola részére az alapnormatíva 10 %-ának megfelelő összegű fejlesztési célú támogatás, illetve a kétszer 10 %-ának megfelelő 10 havi összegű működési célú támogatás elszámolására benyújtott tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a Gombai Református Egyházközséggel kötött megállapodás V. fejezet 2. pontja alapján a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 2009. január 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakban számla alapján átutalt 8.511.650 Ft támogatás elszámolását az oktatási intézmény vezetője által benyújtott tájékoztató alapján elfogadja.

2.                  A Képviselő-testület a megállapodás V. fejezet 4. pontja alapján 2009. január 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakban átutalt 5.048.004 Ft támogatásból a fenntartó által elszámolt 4.511.798 Ft elszámolását elfogadja. Az átutalt támogatás és az elszámolt összeg különbözeteként jelentkező 536.206 Ft-os maradvány visszafizetését a Képviselő-testület nem kezdeményezi, azt utólagos elszámolási kötelezettséggel támogatott részére további fejlesztési célok megvalósítása érdekében biztosítja.

3.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ismételten kezdeményezze az oktatási intézményt fenntartó Gombai Református Egyházközségnél, hogy a képviselő-testület 128/2009. (VI.25) számú határozatával jóváhagyott  megállapodás-kiegészítésének tervezete alapján kialakított véleményéről a támogató önkormányzatot tájékoztassa.

4.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Gombai Református Egyházközség képviselőjét tájékoztassa.

 

Határidő:             2010. április 5.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző