Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

72/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda  intézményi minőségirányítási program éves értékeléséről szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az intézményvezető által a nevelési intézmény minőségirányítási programjának éves értékeléséről készített tájékoztatóját elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

3.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Gólyafészek Óvoda közalkalmazottainak a színvonalas munkavégzésért, és felkéri a polgármestert, hogy a dolgozók felé elismerését tolmácsolja.

 

Határidő:  2012. április 27.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                 Lehota Vilmos sk.                                 Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                              jegyző