Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 72/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településközpont rendezésére beérkezett ötletpályázatok értékeléséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 266/2014. (XI.20.) számú határozat mellékletében rögzített jogával élve az ötletpályázat elbírálásakor nem állapít meg 1. helyezett díjazást.

2.      A Képviselő-testület a benyújtott pályaművek értékelése alapján a pályázók részére az alábbi díjazást és anyagi elismerést állapítja meg:

I.       helyezést nem állapít meg

II.    MAG Építésziroda Kft.                                                    90.000,- Ft

III. Jámbor Zsolt – Kamondi Alexandra                                 65.000,- Ft

IV. Vágvölgyi Erika                                                               30.000,- Ft 

        Kállai Miklós                                                                 30.000,- Ft

V.    Csáki Péter                                                                     25.000,- Ft

VI. Kőhalmy Nóra                                                                10.000,- Ft

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 2. pontban rögzített díjazást közzétegye a községi honlapon és a pályázókat értesítse.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 2. pontban rögzített díjazás számfejtéséről és kifizetéséről a szükséges adatok bekérése után gondoskodjon.

 

Határidő:  1-3 pont esetében 2015. március 31.

                4. pont esetében 2015. április 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző